Integritetspolicy

Bild på hund

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har BFF Strays tagit fram en integritetspolicy. I denna kan du läsa om hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvar

BFF Strays är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlingen av personuppgifterna utförs enligt denna integritetspolicy.

Nedan kan du läsa om när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av BFF Strays. Om du har några frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:
BFF Strays
c/o Ida G Boijsen
Kastberga 707
241 91 Eslöv
kontakt@bffstrays.se

Så skyddar vi dina uppgifter

BFF Strays skyddar dina personuppgifter genom att vidta de åtgärder som krävs i varje enskilt fall. Åtgärderna kan vara av olika typ, till exempel tekniska IT-lösningar eller organisatoriska åtgärder. Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara för ändamålet framtagna rutiner, säkerhetspolicys och checklistor. Vi ser också till att det bara är de personer som behöver behandla dina personuppgifter i enighet med denna policy, som har tillgång till dem.

Vårt ändamål med behandlingen

BFF Strays samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och/eller din funktion som jourhem eller adoptör åt föreningen. Uppgifterna används inom ramen för vår insamlingsverksamhet, informationsverksamhet samt övrig verksamhet som syftar till att kommunicera och serva dig som medlem eller annan person som är registrerad hos oss.

Ändamålet med behandlingen är framför allt att informera dig om föreningens arbete och för att kommunicera med dig. Detta sker exempelvis genom att vi skickar ut nyhetsbrev, protokoll och erbjudande om att årligen förnya ditt medlemskap.

Ett annat ändamål med behandlingen är att kunna samla in pengar och gåvor av olika slag till föreningen. Ytterligare ändamål av dina personuppgifter är att vi ska kunna sköta driften av medlemssystemet.

Vissa personuppgifter kan även behöva lagras och behandlas av bokföringsskäl. Detta gäller framför allt då du handlar i vår webbshop eller om du ger gåvor och bidrag till föreningen.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt:

HundnosNär du blir medlem
Dina personuppgifter samlas in och behandlas av BFF Strays när du registrerar dig som medlem i BFF Strays via webbplatsen. Vi samlar in förnamn, efternamn och e-postadress. Uppgifter som insamlas i samband med tecknande av medlemskap insamlas för att BFF Strays ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Uppgifterna sparas under den tid som du är medlem samt ytterligare fyra månader.

När du lämnar in en intresseanmälan för adoption/jourhem
När du lämnar en intresseanmälan för adoption eller jourhem via vår hemsida kommer de personuppgifter (namn, adress, e-postadress samt telefonnummer) du lämnar tillsammans med ansökan i sin helhet att sparas i max tre år efter adoptionens slutdatum. Detta gäller oavsett om du har fått adoptera/vara jourhem eller inte. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna matcha ihop nya hundar med tidigare intressenter.

Efter tre år sparar vi endast ditt namn, e-postadress samt eventuell information om vilken hund du varit intresserad av. Ändamålet med behandlingen är återigen att vi ska kunna matcha ihop nya hundar med tidigare intressenter. Detta sparas i max fem år.

I samband med din intresseanmälan kommer du att tillfrågas om du samtycker till att BFF Strays behandlar dina personuppgifter. Samtycke krävs för att BFF Strays ska kunna motta din intresseanmälan. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke till behandlingen.

När du skickar e-post till BFF Strays
Personuppgifter (namn och e-postadress) som lämnas i samband med att du mejlar oss sparas i upp till sex månader efter att mejlkonversationen är avslutad. Ändamålet med behandlingen är att vi ska ha möjlighet att besvara din/dina frågor på bästa sätt. Sex månader efter avslutad konversation raderar vi mejlet och dina personuppgifter.

När du handlar i vår webbshop eller ger en gåva
Personuppgifter (namn och adress) som du lämnar när du donerar en gåva till BFF Strays kommer tillsammans med uppgift om gåvans belopp och tidpunkten för denna, att behandlas i syfte att uppfylla de lagkrav som finns enligt gällande bokföringsregler. Personuppgifter som lämnas om betalkortinformation och betalningssätt kommer bara att användas för att kunna genomföra transaktionen och för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter vi har enligt gällande lagstiftning. Betalkortsinformation kommer att raderas när transaktionen är genomförd.

De personuppgifter (namn, adress samt e-postadress) som du lämnar när du handlar i vår webbshop kommer att behandlas för att uppfylla krav enligt gällande bokföringsregler. I samma syfte kommer vi också att spara personuppgifter om betalningssätt, tidpunkt för order samt betalning. Uppgiften om betalkortsinformation kommer endast att sparas tills dess att transaktionen har genomförts.

Om ditt medlemskap upphör

BFF Strays kommer bara att behandla dina uppgifter under tiden som du är medlem i föreningen samt ytterligare fyra månader. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter tiden efter att ditt medlemskap har upphört är att ge dig ytterligare möjligheter att betala din medlemsavgift eller utreda att det inte föreligger någon felaktighet bakom den uteblivna betalningen. Du kan också, när du vill på egen begäran, avsluta ditt medlemskap och få dina uppgifter raderade.

Rätt att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden

Liten hund i skogenBFF Strays använder sig av personuppgiftsbiträden för viss typ av behandling av dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde enligt GDPR är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde kan till exempel vara ett företag eller ett offentligt organ eller annan extern part. Denna får bara behandla personuppgifterna enligt instruktion från den ansvarige och har ingen självständig rätt att bestämma ändamålet med behandlingen.

BFF Strays använder sig av personuppgiftsbiträde som till exempel betalningstjänster, vid lagring av uppgifter, när vi skickar ut medlemsmejl och liknande. När vi delar dina personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde så ansvarar vi för dina personuppgifter på samma sätt som om behandlingen hade skett hos oss.

BFF Strays kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan än våra personuppgiftsbiträden och endast i de syften och ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Din rätt till information

Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt, få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag över den behandling vi har avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi ändrar dina personuppgifter om det finns någon felaktighet. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade.

Vi kan dock inte radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara, så som vissa uppgifter vid donationer, eller uppgifter som vi behöver spara enligt Bokföringslagen (1999:1078).

Om du vill veta vilka uppgifter om dig som vi har registrerade hos oss kan du skriva till oss på:
BFF Strays
c/o Ida G Boijsen
Kastberga 707
241 91 Eslöv

Här är ett exempel på hur du kan skriva en ansökan om registerutdrag:

Till ………………………………………………………………..
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt GDPR.

…………………………………………………………………….
(Ort och datum)

…………………………………………………………………….
(Namnteckning)

…………………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

Ändringar i integritetspolicyn

BFF Strays har rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör någon uppdatering som har en avgörande betydelse av vår behandling av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta via e-post innan den nya policyn träder i kraft.

Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på vår webbplats.