Vad innebär reko?

Två hundar som leker

För BFF Strays innebär ordet ”reko” ett förhållningssätt som är en ledstjärna i vårt arbete. Med reko avser vi Respekt, Empati, Kunskap och Omtanke. Detta vill vi ska genomsyra både vårt arbete inom föreningen och vårt förhållande till hundarna.

BFF Strays står för en modern hundsyn där vi alltid sätter hundens bästa och välmående i främsta rummet, och baserar alla beslut utifrån etologi, vetenskap och den senaste forskningen. Vi förespråkar enbart belöningsbaserad träning och tar avstånd från alla former av obehag eller hot.

Hunden finns inte till för oss, och därför är det vår skyldighet att ge den ett liv där dess behov tillgodoses och den har möjlighet till egna val. Vi vill ge hunden rättvisa förutsättningar att alltid lyckas med det den företar sig.

REKO

R = Respekt. Vi ser den unika individen, dess värde, intressen och behov. Vi har respekt för de enskilda hundarnas förutsättningar, erfarenheter och bakgrund. Inom föreningen lyfter vi varandra, och är inkännande och lyhörda.

Beige hund

E = Empati. Vi visar ödmjukhet inför våra medvarelsers bagage, och sätter oss in i deras situation, för att få en förståelse för hur varje specifik individ vill och behöver bli bemött. Vi värdesätter och inser att varje hund har sina egna behov och intressen. Vi visar kärlek, välvilja och en öppenhet inför hundar och omvärlden i stort.

K = Kunskap. Vi håller oss à jour med den senaste forskningen och är alltid öppna för att omvärdera, uppdatera och fylla på vår kunskapsbank. Vi strävar efter att vara kunskapsutjämnande genom att vara tydliga och öppna med information och använda ett inkluderande språk. Detta gäller såväl internt som i förhållande till adoptörer och jourhem. Inom föreningen finns dessutom stor kunskap om omplaceringar av hundar, och förståelse för den problematik som i vissa fall kan medfölja.

O = Omtanke. Vi visar hänsyn och sätter andras behov framför våra egna när det behövs. Vi visar ödmjukhet inför den föräldraroll som relationen mellan människa och hund innebär, samt skapar möjligheter för utsatta individer och visar omtanke om den utsatta. Vi anser att varje individ har ett egenvärde och rätt till ett liv där dess intressen och behov tillgodoses. I den värld vi lever i, där människan har makt över djuren och djur är beroende av människan, är denna strävan av särskild vikt och att vi visar våra medvarelser medkänsla och omsorg.

Tack till skaparna av Facebook-gruppen Reko hundliv, som låter oss inspireras av er och använda ert reko-koncept!

Spara